Terramix

HSD TERRAMIX – identyfikacja wyrobu budowlanego

 

Hydrauliczne spoiwa stabilizacyjne TERRAMIX to grupa produktów przeznaczonych do stabilizacji i ulepszania gruntów w budownictwie komunikacyjnym. Występują w czterech odmianach asortymentowych, w różnych klasach wytrzymałości na ściskanie:

. Terramix M 32.5

. Terramix N 22.5

. Terramix F 22.5

. Terramix PF 2.5

Spoiwa TERRAMIX to mineralne spoiwa hydrauliczne złożone z cementu, klinkieru portlandzkiego, dodatków pucolanowych typu Q lub V, wapna, związków gipsu oraz regulatorów czasów wiązania. Procentowe udziały poszczególnych komponentów są zmienne w zależności od odmiany spoiwa. Są to materiały sypkie o szarym lub ciemnoszarym zabarwieniu. Stężenie naturalnych pierwiastków promienio-twórczych oraz wartości zanieczyszczeń w wyciągu wodnym nie przekraczają dopuszczalnych wymagań do stosowania.

Obszary zastosowania

 • ulepszanie słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów wg PN-S-02205
 • do budowy nawierzchni twardej nieulepszonej, realizowanej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie, z zabezpieczeniem górnej powierzchni natryskiem emulsji. asfaltów. lub warstw. kruszywa grubego
 • do wykonywania podbudowy zasadniczej i pomocniczej stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102, jako materiał do ulepszania właściwości mieszanek
 • do wzmocnienia podłoży nawierzchni wg wymagań zawartych w PN-S-96012
 • do wykonania stabilizowanej podbudowy pomocniczej wg PN-S-96012
 • do ulepszania i uszczelniania podłoży na składowiskach odpadów oraz przy zapewnieniu wymaganego wskaźnika wodoprzepuszczalności

Podstawa zastosowania

Podstawą zastosowania spoiwa drogowego do określonych gruntów lub kruszyw jest recepta spełniająca wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej IBDiM nr AT/2009-03-2445/1, normach lub dokumentach normalizacyjnych. Stosowanie spoiwa drogowego powinno byd zgodne z dokumentacją techniczną określonego obiektu, opracowana według obowiązujących przepisów budowlanych, uwzględniającą właściwości techniczne wyrobu.

Technologia stosowania

Technologia stabilizowania i ulepszania gruntów spoiwami Terramix jest analogiczna do tradycyjnych spoiw takich jak cement, wapno czy popioły lotne i wymaga użycia standardowych maszyn. Spoiwa Terramix są dostarczane na budowę luzem w cementonaczepach. Następnie spoiwo zostaje przeładowane do rozsypywacza i rozłożone na przygotowanej warstwie w zakładanej ilości, zgodnie z przygotowaną receptą roboczą. Po rozłożeniu spoiwa należy przystąpić do wymieszania, za pomocą recyklera/stabilizatora gruntu, spoiwa z gruntem na zakładaną głębokość. Po przemieszaniu należy stabilizowaną warstwę zamknąć, przeprofilować i zagęścić, również z użyciem standardowych maszyn takich jak równiarka i walec.

W przypadku stabilizacji gruntu w warstwach zaprojektowanej w klasach wytrzymałości Rm=0,5-5MPa zazwyczaj dawkowanie wynosi 4% – 8% spoiwa w stosunku do masy suchego gruntu, natomiast w przypadku poprawy parametrów geotechnicznych gruntu (uzyskanie nośności i zagęszczenia) dawkowanie wynosi 2% – 6% spoiwa w stosunku do masy suchego gruntu.

 

 

Właściwości użytkowe i techniczne spoiw Terramix

 

 

 

Dokumentacja techniczna

 • Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2009-03-2445/1
 • Atest higieniczny PZH nr HK/B/1839/01/2008
 • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ICIMB nr 65/09-ZKP-060-02
 • Spoiwa TERRAMIX jako wyroby budowlane są oznakowane znakiem budowlanym, a producent dokonał oceny zgodności w systemie 2+ i wydał krajowe deklaracje zgodności z
 • Aprobatami Technicznymi (zgodnie z art. 5.1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 9, poz. 881)

powrót

Udostępnij post

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email

KONTAKT

14-200 Iława ul. Lubawska 3

Tel.: 89 644 90 50

Tel. kom.: 606 752 745

Logistyka, zamówienia

Tel. kom.: 728 498 115

Copyright © Handlomax 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Administrator Danych, Polityka Prywatności.