Strona główna > OFERTA > Stabilizacja gruntu > Erdemix >

Erdemix

ERDEMIX – materiał budowlany stosowany jako samodzielne spoiwo oraz jako dodatek hydrauliczny do innych spoiw, a także do ulepszania składu granulometrycznego gruntów.

Grunty
W przypadku przewilgoconych gruntów spoistych spoiwo ERDEMIX powoduje:

  • osuszenie gruntu podłoża,
  • podniesienie jego wilgotności optymalnej,
  • zmianę struktury gruntu,
  • doziarnienie gruntu.

Jednoczesne wystąpienie tych czynników umożliwia właściwe zagęszczenie gruntu i uzyskanie nośności podłoża.

Zaleca się stosowanie spoiwa ERDEMIX do gruntów spoistych o właściwościach podanych w tablicy 1. Stosowanie innych gruntów jest także możliwe a decydującym kryterium jest uzyskanie nośności odpowiedniej dla danej warstwy nasypu czy podłoża.


Tablica 1. Zalecane właściwości gruntów spoistych do stabilizacji

Lp. Właściwości  Wymagania Metody badania
1 Uziarnienie, przechodzi przez sito # 0,002 mm ≤ 30% PN-B-04481:1988
2 Granica płynności ≤ 50% PN-B 04481:1988
3 Wskaźnik plastyczności 3 ÷ 30% PN-B-04481:1988
4 Zawartość części organicznych ≤ 5% PN-B-04481:1988
5 Zawartość siarki, w przeliczeniu na SO3 ≤ 1% PN-EN 1744-1:2000

W przypadku niezagęszczalnych gruntów niespoistych dodatek spoiwa ERDEMIX powoduje doziarnienie gruntu, co umożliwia jego właściwe zagęszczenie i w konsekwencji wzrost nośności.

Kruszywa

W przypadku potrzeby uzyskania wyższych nośności lub uzyskania wytrzymałości może być niekiedy potrzebny dodatek kruszyw doziarniających. Mogą być stosowane dowolne kruszywa naturalne lub sztuczne, a także kruszywa z recyklingu. 

Spoiwo ERDEMIX

Należy stosować spoiwo ERDEMIX spełniające wymagania normy PN-EN 14227-4:2005, a  szczególności właściwości wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Właściwości spoiwa ERDEMIX

Lp. Właściwości Wymagania Metody badania
1

Uziarnienie (przechodzi przez sito #):
   - 0,315 mm
   - 0,090 mm


≥ 95%
≥ 70%

PN-EN 196-6 paragraf 3
2 Stałość objętości, dla mieszanki 30%
Erdemix i 70% cementu wzorcowego (m/m)
≤ 10 mm PN-EN 196-3
+A1:2009
3 Reaktywny tlenek wapnia ≥ 5% PN-EN 197-1
4 Zawartość wody ≤ 1%  

 

 

cement wapno
myjki natryskowestrony www olsztynogrody zimowemyjnie ultradźwiękowe
cement wapno

strony internetowe Olsztynvirtualmedia.pl